Skip to main content

Refund policy

การยกเลิก & การคืนสินค้า

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจในสินค้าหรือบริการ หากคุณประสบปัญหาในกรณีสินค้าเสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้ามีความเสียหายจากการจัดส่งโปรดติดต่อเราภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และการจัดส่งสินค้าคืนเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมดในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นเกิดปัญหาจากเรา

 

การยกเลิก

หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@lamuseanco.com ภายใน 30 นาที หลังจากทำการสั่งซื้อ *เราอาจไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขทุกคำสั่งซื้อได้ในช่วงที่สินค้านั้นจัดโปรโมชั่น

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง

หากคุณไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ในสภาพเดิมเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเต็มจำนวน (ตามความเหมาะสม) ภายใน 3 วัน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม หมายความว่าไม่มีรอยขีดข่วนหรือเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เปิดใช้หรือเสียหาย และผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพที่จำหน่ายต่อได้

กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง/เสียหายจากการขนส่ง (เฉพาะในประเทศ)

คุณสามารถคืนสินค้าได้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดด้านราคาหรือรายละเอียดหรือคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ขาย เช่นการจัดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ เป็นต้น

หากพัสดุของคุณได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดขณะจัดส่ง โปรดแจ้งผู้ส่ง และจำเป็นต้องลงนามว่า "ได้รับความเสียหาย" ซึ่งเราอาจจะต้องใช้รูปภาพและ/หรือวิดีโอของความเสียหายใดๆ และอาจจำเป็นต้องรวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนเงิน 

*สินค้าบางรายการที่เปิดผนึกแล้วเราจะไม่สามารถรับคืนได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย

 

การคืนเงิน

เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณแล้ว โปรดรอ 7-10 วันทำการสำหรับการดำเนินการคืนเงินของคุณ การคืนเงินทั้งหมดจะดำเนินการคืนตามช่องทางที่คุณได้ชำระเข้ามา ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินด้วยช่องทางอื่นได้ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเดิมจะไม่ได้รับคืน 

 

เราไม่สามารถคืนสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากช่องทางออนไลน์ของเราได้ www.lamuseandco.com หรือ Facebook หรือ Instagram หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าปลีกหรือเคาน์เตอร์ที่ได้รับอนุญาตของเรา โปรดติดต่อพวกเขาโดยตรง