Skip to main content

Terms of service

ข้อตกลงของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") เป็นข้อกำหนดที่ใช้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเป็นการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียนลูกค้าของคุณกับเรา และ/หรือการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด การอ้างอิงถึง "LAMUSE&CO.", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการอ้างอิงถึง LAMUSE&CO. (ซื้อขายในนาม LAMUSE&CO.) และการอ้างอิงถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงคุณ ผู้ใช้ เว็บไซต์

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การยอมรับข้อกำหนดแสดงว่าคุณยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้เรา (รวมถึงในการลงทะเบียน) เป็นความจริง ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกประการ

คุณรับรองว่าคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศหรือจังหวัดที่คุณอาศัย  และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา อนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะของคุณใช้ไซต์นี้


คุณตกลงว่าในการใช้เว็บไซต์  คุณจะไม่ ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่เป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มว่าจะทำให้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ถูกขัดจังหวะ เสียหาย หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง  ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อของเรา หรือทำให้ค่าความนิยมหรือชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเราแย่ลง  ใช้เว็บไซต์สำหรับกิจกรรมทางอาญา ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือในลักษณะใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์แก่บุคคลที่สาม  เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่นหรือพยายามเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์  หรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวของคุณเอง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ หรือหากเราสงสัยว่ามีกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกงบัญชี

 

การแสดงผลของเว็บไซต์นี้

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดจาการโจมตีที่ไม่คาดคิดหรือการขัดข้องของระบบซอฟแวร์ เนื้อหาบนไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น 


เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีตและจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา 

เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง 

 

ลิงค์บุคคลที่สาม

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานเว็บไซต์อื่นใดของคุณซึ่งอาจเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ภายในเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขา ลิงก์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเป็นบริการสำหรับผู้ใช้เท่านั้น และการรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับรองโดยหรือเกี่ยวข้องกับเรา

 

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายช่องทางออนไลน์ หรือผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด และสามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

 

การแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ และการส่งอื่นๆ อาจเป็นไปตามคำขอของเราหรือความต้องการของคุณ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') คุณตกลงว่าเราอาจ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งถึงเราในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน 


การตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหา จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยคำนึงถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ลามกอนาจาร ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ 

คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆ ที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์


หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : support@lamuseandco.com